Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Hond in de Spot KvK-nummer 69340250 Versie 1.0 december 2018 

1. Definities 

Offerte: alle aanbiedingen van Hond in de Spot aan (rechts)perso- nen met het doel een overeenkomst aan te gaan.
 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Hond in de Spot en Opdrachtgever 

Opdracht: de dienst of het product dat door Hond in de Spot geleverd zal worden.
 Fotograaf: Mandy Meijer van Hond in de Spot, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Hond in de Spot de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden. 

Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. 

2. Toepassing 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbe- trekkingen tussen Hond in de Spot en opdrachtgever. Ook op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. 

3. Aanbod 

Hond in de Spot doet een aanbod in de vorm van een offerte. Deze is 30 dagen na de datum van verzending door Hond in de Spot geldig, tenzij anders aangegeven. 

4. Aanvaarding van de opdracht 

Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaar- den. Hond in de Spot mag een opdracht weigeren als na aanvaar- ding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering onaan- vaardbaar maken. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. 

5. Cadeaubonnen 

Hond in de Spot biedt gepersonaliseerde cadeaubonnen aan met een oneindige geldigheidsduur. Cadeaubonnen kunnen niet retour gezonden worden. 

6. Uitvoering van de opdracht 

Hond in de Spot zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in de stijl waarin Hond in de Spot gebruikelijk werkt. Opdrachtgever wordt gevraagd de omstandigheden voor Hond in de Spot zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder het in beweging brengen van de hond. 

7. Ontwerp 

De digitale foto’s worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van Hond in de Spot in een persoonlijk online foto-album geplaatst. 

8. Levering 

Online foto-albums hebben een levertijd van 3 dagen, ten-
 zij anders overeengekomen. De opdrachtgever kan producten bestellen via het online foto-album. Afdrukken worden 1 week na de fotoshoot geleverd. Hond in de Spot maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd per e-mail. Levering gebeurt altijd voor de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen. Levering gebeurt per gewone post of e-mail. 

9. Vergoeding 

Alle door Hond in de Spot genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen. 

10. Betalingsvoorwaarden 

Hond in de Spot zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een digitale factuur sturen aan opdrachtgever.
 De betalingstermijn is 14 dagen na de datum van de fotoshoot. 

11. Annulering en opschorting 

In geval van weersomstandigheden waardoor het voor Hond in de Spot niet mogelijk is de opdracht op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal Hond in de Spot zorgdragen voor een nieuwe datum binnen 14 dagen. Net zo lang tot de weersomstan- digheden het toelaten. 

12. Auteursrecht 

Het auteursrecht en andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Hond in de Spot. Hond in de Spot mag de foto’s gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Opdracht- gever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar
 te maken buiten de huiselijke kring. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden of te verhandelen. Opdrachtgever is niet gerechtigd voor het inzen- den van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Hond in de Spot, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen. 

Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het au- teursrecht van Hond in de Spot. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Hond in de Spot, rekent Hond in de Spot twintig maal de gebruikelijke vergoeding van 1 digitale foto, als vergoeding van de geleden schade. Dit geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Hond in de Spot. 

13. Portretrecht 

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten van mensen dient voorafgaand aan de overeenkomst bij Hond in de Spot schriftelijk bekend gemaakt te worden. Een hond heeft geen portretrecht. 

14. Aansprakelijkheid 

Hond in de Spot is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hond in de Spot of diens vertegenwoordigers.
 Hond in de Spot is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door foto- graaf geleverd zijn. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. 

15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden 

Hond in de Spot houdt zich het recht voor deze algemene voor- waarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Hond in de Spot aan opdrachtgever medegedeeld wanneer dit relevant is. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieu- we algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum. 

16. Overige bepalingen 

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 Op alle rechtsverhoudingen tussen Hond in de Spot en opdracht- gever is Nederlands recht van toepassing.
17. Nieuwsbrief
Bij het boeken van een fotoshoot ga je ermee akkoord dat je ingeschreven wordt voor de nieuwsbrief van Hond in de Spot. Je kunt je op elk moment uitschrijven.